Regulamin portalu szkoleniowego i sklepu

szkolenia-kursy.com.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin Portalu szkolenia-kursy.com.pl, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, na jakich Użytkownicy mogą korzystać ze Portalu i Sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę, w tym zwłaszcza co do składania zamówień na produkty oraz usługi dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klientów ceny sprzedaży produktów lub usług, uprawnienia Klientów do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Portalu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Sprzedawca / Usługodawca – ACES Projekt Sp. z o.o., adres: ul. Orla 10/12 lok.8, 95-200 Pabianice, któremu nadano numer identyfikacji podatkowej (NIP): PL731-204-63-17 oraz numer REGON 101724850, KRS: 0000497847, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów i usług

Adresem, na który kierowana powinna być korespondencja pocztą tradycyjną, jest powyższy adres, zaś adresem dla korespondencji kierowanej pocztą elektroniczną jest adres: biuro@szkolenia-kursy.com.pl

Telefon kontaktowy: + 48 727-926-658

Numer rachunku bankowego: 53 1140 2004 0000 3102 7700 7595 MBank S.A.

2. Sklep / Portal – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: https://szkolenia-kursy.com.pl

3. Klient – Użytkownik, który zawiera w ramach Sklepu Umowę sprzedaży

4. Konsument – za konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu przedmiotu lub usługi niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością.

5. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta w w/w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem

7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

8. Użytkownik– użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu

9. Wirtualny koszyk – funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Użytkownika produkty do zakupu, umożliwiająca także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Korzystanie ze Sklepu oraz Portalu szkoleniowego możliwe jest pod warunkiem posiadania przez Użytkownika:

a) komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet i następującej przeglądarki internetowej:

– Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0, z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScrip i Cookies, lub

– Google Chrome 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScrip i Cookies, lub

– innej przeglądarki internetowej obsługującej najnowsze wersje appletów Javy, JavaScrip i Cookies.

b) aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail)

2. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies. Pliki te zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia Klienta podczas korzystania przez niego ze strony internetowej Sklepu i Portalu szkoleniowego. Ich stosowanie służy umożliwieniu poprawnego działania strony internetowej Sklepu i Portalu szkoleniowego na urządzeniach końcowych Użytkownika. Pliki te nie niszczą urządzeń Użytkownika, nie powodują zmian w konfiguracji urządzeń ani oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniach Użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, tak by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookies może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu i/lub Portalu szkoleniowego. Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym komputerze lub innym urządzeniu. Więcej informacji w powyższym zakresie znajduje się w zakładce „polityka prywatności”.

3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu i Portalu szkoleniowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne. Użytkownik powstrzyma się nadto od wykorzystywania Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osób trzecich.

4. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

5. Sprzedawca, w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu i/lub Portalu szkoleniowego z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

6. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu i/lub Portalu szkoleniowego za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.

7. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, logo Portalu szkoleniowego oraz elementów graficznych Sklepu i/lub Portalu szkoleniowego oraz ich układu i kompozycji tzw. layout, jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu i/lub Portalu szkoleniowego, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.

8. Klient może porozumiewać się ze Sprzedającym:

a) pisemnie – na adres korespondencyjny: ACES Projekt Sp. z o.o., adres: ul. Orla 10/12 lok.8, 95-200 Pabianice

b) telefonicznie – pod numerem telefonu + 48 727 926 658

c) drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: biuro@szkolenia-kursy.com.pl

IV. REJESTRACJA W SKLEPIE

1. Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

a) poprawnego wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu, podając dane osobowe, adres e-mail oraz hasło

2. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z jego funkcjonalności są nieodpłatne.

3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Rejestracja nie jest nadto niezbędna do złożenia zamówienia w Sklepie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Klienta).

5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

6. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.

7. Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie. Każdorazowe logowanie do konta Użytkownika odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

a) Informacje dotyczące towarów znajdujących się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert (zamówień) przez Użytkowników.

b) Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają ewentualnych kosztów przesyłki. Koszty dostawy, o ile takie występują, zależą od wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia towaru, od wartości oraz wielkości zamówienia. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest przed złożeniem zamówienia przez Użytkownika.

c) Poprzez złożenie zamówienia Użytkownik składa ofertę kupna określonego towaru.

d) Zamówienia realizowane są na terenie Polski i zamówienia należy składać w języku polskim.

e) Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

f) Wszystkie sprzedawane towary zawierają dokładny opis ich właściwości odpowiadający opisowi stosowanemu przez producenta. Opis odpowiada właściwościom towarów sprzedawanych na stronach Sklepu. Istnieje również możliwość indywidualnego uzgodnienia właściwości towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą, pod warunkiem że zmiany takie będą możliwe ze względu na właściwość danego towaru.

g) Indywidualne ustawienia komputera lub innego urządzenia Użytkownika mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją towaru na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika a rzeczywistym wyglądem produktu (np. kolor, proporcje itp.). Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje z tego powodu uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami pkt.IX. Regulaminu (ODSTĄPIENIE OD UMOWY).

h) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych.

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

a) Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów sprzedaży, zarówno po dokonaniu rejestracji w Sklepie jak i bez rejestracji.

b) W przypadku dokonania rejestracji Użytkownik, w celu złożenia zamówienia powinien zalogować się na swoje konto Użytkownika.

c) W przypadku korzystania ze Sklepu, w tym zawarcia Umowy sprzedaży bez rejestracji, Użytkownicy mają obowiązek dokonania akceptacji Regulaminu. Klient zawierający Umowę sprzedaży bez rejestracji, zobowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki formularza prawidłowo oraz podać dane niezbędne do nawiązania, ustalenia treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji Umowy sprzedaży zawartej przez Klienta zgodne ze stanem rzeczywistym.

d) W celu złożenia zamówienia Użytkownik wybiera towary i/lub usługi będące przedmiotem zamówienia, umieszcza w Wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar i/lub usługę, który zamierza nabyć. Podczas wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością Wirtualnego koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych towarów lub usuwanie ich z Wirtualnego koszyka

e) Po ostatecznym wyborze towarów i/lub usług przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:
– sposobu dostawy towaru (w przypadku wybrania dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego Użytkownik może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.),
– sposobem dostawy usługi jest dostawa za pomocą narzędzi komunikacji elektronicznej (e-mail, sms, mms) danych do logowania Użytkownika na Portalu Sprzedawcy w celu uzyskania dostępu do zamówionych przez Klienta treści szkoleniowych.
– adresu dostawy,
– sposobu dokonania płatności za towar

f) Użytkownik potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk „zamawiam i płacę”

g) Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy

h) Potwierdzenie otrzymania zamówienia zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia zamówienia do realizacji.

i) Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Użytkownika wysłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika. Klient otrzymuje powyższą wiadomość e-mail zawierającą także ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia, w tym potwierdzenie otrzymania zamówienia wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu oraz mających zastosowanie do Klientów będących Konsumentami pouczenia o prawie odstąpienia od umowy (załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik nr 1 do Regulaminu).

j) Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.

k) W przypadku braku dostępności zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.

l) Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

m) Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz/lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar fakturę VAT.

VI. ZAPŁATA CENY

1. Zapłata za zakupiony towar może zostać dokonana:

a) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem bankowym lub za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zaksięgowania należności na jego rachunku bankowym lub poprawnego wykonania płatności przez Klienta za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę przez podmiot realizujący te płatności. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A., PayPro S.A. (dawniej DotPay S.A.), MBank S.A.
Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro; przelew elektroniczny; Blik; Systemy ratalne

b) przy odbiorze zakupionego towaru dostarczonego za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego (za pobraniem) – gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia.

2. Użytkownik dokonuje zakupu towaru zgodnie z ceną oraz wysokością kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.

3. Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy lub za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia zamówienia, w przypadku wyboru tej formy płatności (płatności z góry) jako formy zapłaty, spowoduje anulowanie zamówienia.

4. Wszystkie towary sprzedawane na stronach Sklepu są nowe z wyjątkiem wyraźnie oznaczonych jako używane lub powystawowe. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru wolnego od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru na zasadach wskazanych we właściwych przepisach prawa. Regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 -5563 Kodeksu cywilnego.

5. W przypadku nieodebrania towaru wysłanego przez Sprzedawcę do Użytkownika tego ostatniego obciąża koszt (przesyłki) zwrotu towaru do Sprzedawcy oraz koszt ewentualnego ponownego wysłania towaru do Użytkownika.

VII. GWARANCJA

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora lub Sprzedawcę.

2. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Dodatkowe informacje dot. gwarancji na poszczególne towary, znajdują się na podstronach Sklepu prowadzących do poszczególnych towarów.

3. W przypadku towaru, na który została udzielona gwarancja, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy. W przypadku chęci skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą telefoniczne, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień pkt. X. Regulaminu POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

VIII. DOSTAWA

1. Towary zakupione przy wykorzystaniu Sklepu dostarczane są na adres wskazany przez Klienta.

2. Towary zakupione przy wykorzystaniu Sklepu dostarcza na zlecenie Sprzedającego firma kurierska, Poczta Polska lub inny operator pocztowy.

3. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towaru, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są każdorazowo przy wyborze sposobu dostawy towaru przez Użytkownika, przed jak i po złożeniu zamówienia. Koszty dostawy towarów można sprawdzić klikając w ikonę „koszt wysyłki” bezpośrednio na karcie wybranego produktu.

4. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany towar informację o terminie, w ciągu którego nastąpi dostawa zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt. VI ust. 1 lit. a), b), c) Regulaminu. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego towaru.

5. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

6. Sprzedawca jest zobowiązany wydać Klientowi zakupione towary nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. W razie opóźnienia, Klient jest uprawniony wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin do wydania towaru, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. Sprzedawca w takim przypadku jest zobowiązany bezzwłocznie zwrócić Klientowi całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeśli jakakolwiek płatność została już dokonana.

7. Uprasza się aby przy odbiorze przesyłki Klient sprawdził, czy zewnętrzne opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Uszkodzenie przesyłki, w tym naruszenie plomby (taśmy) stanowi przesłankę odmowy jej przyjęcia od kuriera. W takiej sytuacji uprasza się, aby Klient w miarę możliwości niezwłocznie sporządził protokół szkody (w przypadku uszkodzenia paczki) i skontaktował się ze Sprzedawcą. Powyższe w żaden sposób nie ogranicza praw Konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta, np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Klientowi w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Klientowi towaru.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu Sklepu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania jakichkolwiek przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów o których mowa w ust. 4 i 8, w terminie 14 dni. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające zwłaszcza informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz kosztów zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy ponoszonych przez Konsumenta zawarte zostały w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik;

b) dla umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami albo w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

c) dla umowy która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy

d) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu dostępnym tutaj. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres siedziby Sprzedającego bądź na adres elektroniczny: biuro@szkolenia-kursy.com.pl Sprzedawca poinformuje Konsumenta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1., umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru do Konsumenta.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi poza równowartością ceny towarów, wyłącznie koszty związane z najtańszym sposobem doręczenia przesyłki.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru towaru, jego cechy lub funkcjonowania.

10. Sprzedawca wskazuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta, w tym w szczególności w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

h. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1;

11. Sprzedawca zastrzega, iż nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych towarów z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przez Konsumenta przed upływem dwóch lat od daty wydania mu towaru przez Sprzedawcę.

2. Reklamacje mogą być składane osobiście w siedzibie Sprzedającego, pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedającego: ACES Projekt Sp. z o.o., adres: ul. Orla 10/12 lok.8, 95-200 Pabianice, pocztą elektroniczną na adres: biuro@szkolenia-kursy.com.pl lub telefonicznie. Koszt połączenia są zgodnie z taryfą operatora. Zaleca się jednak, aby reklamacje były składane w formie pisemnej.

3. Reklamując zakupiony towar Klient zobowiązany jest do przedstawienia dowodu zakupu towaru lub jego kopii oraz wskazania informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową oraz danych kontaktowych Klienta.

4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany odesłać do Sprzedawcy na jego koszt wadliwy towar. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie przez Klienta byłoby utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić towar Sprzedawcy w miejscu, w którym się znajduje.

5. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o uwzględnienie lub odrzuceniu reklamacji oraz dalszym sposobie postępowania.

6. W przypadku gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Klienta, Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie i odeśle go na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia jego ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

XI. PRZERWY TECHNICZNE

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu i/lub Portalu szkoleniowego spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu i/lub Portalu szkoleniowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu i/lub Portalu szkoleniowego. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

3. Sprzedawca podejmie działania zmierzające do poprawnego działania Sklepu i/lub Portalu szkoleniowego. Sprzedawca zobowiązuje się usuwać zauważone lub zgłaszane przez Klientów lub Użytkowników nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu i/lub Portalu szkoleniowego w rozsądnym terminie. Klient / Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie informować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Sklepu. Nieprawidłowości te można zgłaszać na adres e-mail: biuro@szkolenia-kursy.com.pl Zgłoszenie takie powinno zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji, opis zauważonej nieprawidłowości i datę jej wystąpienia. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby wszelkie nieprawidłowości usuwane były w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika lub Klienta, kiedy jego zgłoszenie zostanie rozpatrzone.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO” informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest ACES Projekt Sp. z o.o., adres: ul. Orla 10/12 lok.8, 95-200 Pabianice

2. U Sprzedawcy nie został powołany Inspektor Ochrony Danych.

3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Klientem, w tym do:

a) umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze Sklepu i/lub Portalu szkoleniowego w tym dokonywania transakcji;

b) zakładania i zarządzania kontem oraz zapewnienia obsługi konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

c) obsługi reklamacji w przypadku, gdy Klient złoży taką reklamację; 

d) obsługi zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy); 

e) kontaktowania się, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.  

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Sprzedawcy przetwarzania danych Klientów dla celów podatkowych i rachunkowych. Sprzedawca przetwarza też dane osobowe Klientów w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, którym jest:

a) monitorowanie aktywności Klientów obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie aktywnością Klientów w Sklepie i/lub Portalu szkoleniowym;

b) dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Klienta treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Sklepu lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności Klientów w Sklepie;

c) prowadzenie wobec Klientów działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, towarów lub usług bądź towarów osób trzecich;

d) kontaktowanie się z Klientami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Klientów – przez e-mail oraz telefon;

e) wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru;

f) zapewnienie obsługi usług płatniczych;

g) zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

h) monitorowanie aktywności Klientów oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

i) obsługa próśb Klientów przekazywanych w szczególności działowi obsługi oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

j) organizacja programów jakościowych, lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Klienci mogą wziąć udział;

k) windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych związanych z zawartymi umowami;

l) przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Za zgodą Klienta, Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu:   

a) zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

b) organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Klienci mogą wziąć udział. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą i/lub pozyskiwania informacji i materiałów, o których mowa powyżej. 

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy, o których mowa powyżej, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

6. Sprzedawca nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

7. Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

8. Odbiorcami danych osobowych będą:  

a) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Sprzedawcy w celu obsługi Sklepu, Portalu szkoleniowego oraz systemów komputerowych gromadzących zebrane od Klientów dane jak również podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Sprzedawcy – na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

b) podmioty świadczące usługi dostawy produktów wysyłanych do Klientów drogą pocztową lub pocztą kurierską – na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

c) podmioty współpracujące przy obsłudze infolinii – na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

d) podmioty świadczące usługi płatności on-line – na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

e) podmioty współpracujące ze Sprzedawcą w ramach programów jakościowych na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

9. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem biuro@szkolenia-kursy.com.pl lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ACES Projekt Sp. z o.o., adres: ul. Orla 10/12 lok.8, 95-200 Pabianice

10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

11. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

12. Dane osobowe Klientów są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Klientów żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację.

Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Klientach, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. 

XIII. NEWSLETTER

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Sprzedawca ustala poniżej zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Administratorem usługi dostarczania informacji (Newsletter) jest Sprzedawca. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie zamówionych informacji. Usługi świadczone w ramach Newslettera są bezpłatne.

3. Zamówienie Usługi Newslettera następuje poprzez rejestrację w Sklepie i/lub Portalu szkoleniowym w zakładce „newsletter”, która odbywa się poprzez podanie przez Klienta własnego adresu e-mail.

4. Przy zamawianiu Newslettera Klient zostanie poproszony o wyrażenie zgody na otrzymywanie dodatkowych informacji handlowych oraz przetwarzanie jego danych osobowych. Przesyłane informacje handlowe dotyczyć będą ofert handlowych Sprzedawcy.

5. Zamówiony Newsletter jako wiadomość e-mail jest przesyłany na podany przez Klienta adres e-mail. Sprzedawca jest wyłącznym dysponentem adresu e-mail, nie udostępni go osobom trzecim.

6. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

7.  W celu zarejestrowania się Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe. Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Klienta i być zgodne z prawdą.

8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą aktywacji usługi Newsletter dokonanej przez Klienta. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.

9. Sprzedawca rozwiązuje Umowę w przedmiocie świadczenia Newsletter poprzez skasowanie adresu e-mail Klienta z bazy Newsletter. Klient rozwiązuje umowę w przedmiocie świadczenia Usługi Newsletter poprzez wysyłanie wiadomość e-mail na adres zamieszczony w stopce Newslettera. Zgłoszenie usunięcia konta należy wysłać z adresu e-mail użytego do rejestracji. O usunięciu adresu e-mail z bazy Newsletter do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca wykonanie usunięcia.

10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Newslettera wynikający z przyczyn od niego niezależnych.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu strony rejestracyjnej Newslettera w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, przy czym nie wcześniej niż 14 dni kalendarzowych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu informacji o zmianie Regulaminu. Klienci, którzy zarejestrowali się w Sklepie, otrzymają także informację o zmianie Regulaminu przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu z obowiązującymi przepisami zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w miejsce zakwestionowanego zapisu Regulaminu.

4. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

5. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do takich procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Podmiotami takimi są w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.

Informacje odnoszące się do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także lista podmiotów uprawnionych dostępna jest również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

Jednocześnie Sprzedawca informuje, że pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Klienta będącego Konsumentem reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Klientowi będącemu Konsumentem na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:

1) zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo 

2) odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Sprzedawca wraz z oświadczeniem przekazuje informację o podmiocie uprawnionym właściwym dla Sprzedawcy. Jeżeli Sprzedawca nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, przy czym w przypadku umów zawieranych z przedsiębiorcami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody, jak również w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego przedsiębiorcą.

7. Dostęp do niniejszego Regulaminu można uzyskać w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej https://szkolenia-kursy.com.pl/regulamin/ pobrać go oraz wydrukować.

8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 2023

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce. View more
Cookies settings
Accept
Polityka cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Serwis w sposób automatyczny zbiera informacje zawarte w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych oraz utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Save settings
Cookies settings